หนังสือ

 • ผู้แต่ง 1 คน
  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง(ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
  ตัวอย่าง  ประเวศ วะสี. (2546). ประชาคมตำบล : ยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
                       ศีลธรรม และสุขภาพ. กรุงเทพฯ : มติชน.
 • ผู้แต่ง 2-6 คน
  ชื่อผู้แต่ง คั่นด้วยเครื่องหมาย “,” และคนสุดท้ายคั่นด้วยเครื่องหมาย “&” หรือจะใช้คำว่า
  “and” แทนก็ได้
 • ผู้แต่งมากกว่า 6 คน
  ชื่อผู้แต่งคนแรก และใช้คำว่า “และคณะ”
 • ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล
  ชื่อผู้แต่งเป็นชื่อนิติบุคคล
 • หนังสือที่มีบรรณาธิการ
  ชื่อบรรณาธิการ, (บรรณาธิการ). (ปีที่พิมพ์). ฯลฯ ถ้ามีบรรณาธิการหลายคน ใช้ “&” และ
  “และคณะ”
 • ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง
  นามแฝง, (นามแฝง). (ปีที่พิมพ์). ฯลฯ
 • หนังสือแปล
  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. แปลจาก ____ โดย ____ . สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
 • หนังสือไม่ปรากฎสถานที่พิมพ์
  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง(ครั้งที่พิมพ์). (ม.ป.ท.)/(n.p.) : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
 • หนังสือที่ไม่ปรากฎสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์
  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง(ครั้งที่พิมพ์). (ม.ป.ท.)/(n.p.).
 • หนังสือที่ไม่ปรากฎปีพิมพ์
  ชื่อผู้แต่ง. (ม.ป.ป.)./(n.d.). ชื่อเรื่อง(ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
 • หนังสือที่ไม่ปรากฎสถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ และโรงพิมพ์
  ชื่อผู้แต่ง. (ม.ป.ป.)./(n.d.). ชื่อเรื่อง(ครั้งที่พิมพ์). (ม.ป.ท.)./(n.p.).